Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Obieg spraw

Odwołania od rozstrzygnięć podjętych w pierwszej instancji przyjmowane są i rejestrowane komputerowo w rejestrach podręcznych w sekretariacie Kolegium. To samo dotyczy wniosków o dokonanie weryfikacji rozstrzygnięć ostatecznych (tryb stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia; tryb wznowienia postępowania zakończonego w sposób ostateczny). Korespondencja może wpłynąć drogą pocztową ,faksem ,pocztą elektroniczną poprzez platformę EPUAP  lub może być dostarczona osobiście przez strony lub pracowników organów pierwszej instancji. Następnie Prezes ,Wiceprezes lub Kierownik Biura każdą indywidualną sprawę dekretuje na członka Kolegium wyznaczonego jako przewodniczącego  składu orzekającego w tej sprawie. Sprawy ogólnoadministracyjne (np. dotyczące gospodarowania nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, spraw lokalowych, pomocy społecznej, ochrony środowiska) prowadzone są wedle procedury wskazanej w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r.poz.256 ze zm). Sprawy dotyczące podatków lokalowych i opłat, prowadzone są zgodnie z procedurą zamieszczoną w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2019r. poz.900 ze zm.).Po wydaniu przez skład orzekający Kolegium decyzji, postanowienia lub po zakończeniu sprawy w innej formie, rozstrzygnięcie utrwalone na piśmie jest przesyłane do stron postępowania. Kolegium korzysta w tym zakresie z usług pocztowych. Doręczenia osobiste mają charakter wyjątkowy i wynikają zawsze z okoliczności konkretnej sprawy. W przypadku
spraw z wpływu za pomocą EPUP ,lub na wniosek strony,  doręcznie nastepuje drogą elektroniczną.
Reguły kolejności załatwiania spraw
Sprawy w SKO we Włocławku rozpatrywane są według kolejności wpływu przy czym załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu :
 • 1  miesiąca  /art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego/.
 • 2  miesięcy - sprawy podatkowe /art. 139§3 Ordynacja podatkowa/.
 • 14 dni - sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej  /art.6ust.2pkt l ustawy z dnia 6 września 2002r o dostępie do informacji publicznej/.
Pierwszeństwo w załatwianiu spraw mają skargi na bezczynność , wycofanie odwołania oraz sprawy wnoszone do SKO przez posłów i senatorów we własnym imieniu, a także w imieniu wyborców /art.20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora/.

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2003-02-08 00:00
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 14:33
Stan spraw w 2021r.
Miesiąc Miesięczny wpływ spraw do Kolegium Liczba rozstrzygnięć w miesiącu

Styczeń

306

290

Luty

253

222

Marzec

218

217

Kwiecień

maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

listopad

grudzień

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2006-12-22 09:56
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-23 13:59

Opis strony

redaguje Maria Wnukowska SKO we Włocławku, tel. (54) 411 52 64, e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18618
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-23 13:59