Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Komunikat

K O M U N I K A T

 W związku z wprowadzonym stanem epidemii następuje zmiana funkcjonowania Biura Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku poprzez ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż        1 osoba na stanowisko obsługi w Biurze SKO we Włocławku.

Rekomenduje się kontakt z Biurem SKO poprzez korzystanie z drogi telefonicznej ,korespondencyjnej                                               za pośrednictwem operatorów pocztowych oraz elektronicznej skrzynki podawczej E –PUAP.

Informację w sprawach bieżących (w zakresie nienaruszającym RODO)  można uzyskać także telefonicznie                                       pod nr telefonu 054 4115264 w godzinach od 900 -1300  lub emil : bip@bip.sko-wloclawek.pl .

Akta spraw będą udostępnione do wglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem                                               SKO we Włocławku. Powyższa zamiana w organizacji Biura Kolegium będzie obowiązywała do odwołania.

 

Wnosi się aby osoby, które w ostatnim czasie powróciły z regionów, w których odnotowano występowanie zachorowań na COVID-19 (chorobę wywołaną koronawirusem SARS - CoV – 2)    lub miały kontakt z takimi osobami, a także z osobami poddanymi kwarantannie  lub zakażonymi koronawirusem, oraz u których wystąpiły objawy chorobowe powstrzymały się od stawiennictwa  w SKO we Włocławku.

W pomieszczeniach Kolegium obowiązuje noszenie  maseczek.

 

                                                                                ZAWIADOMIENIE

PREZESA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁWCZEGO WE Włocławku  z dnia 2 marca  2021r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570) oraz art. 15zzzzzn¹ ust. 5 w zw. z art. 15zzzzzn¹ ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 1 zarządzenia Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku     z dnia 2 marca  2021 r. w sprawie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw,

Zawiadamiam strony postępowań toczących się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we Włocławku , że z uwagi na utrudnienia w działalności orzeczniczej i administracyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku  wywołane koniecznością ograniczania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, począwszy od 2 marca 2021 r.  ulega wstrzymaniu na okres 30 dni bieg terminów załatwiania spraw przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku.

Czynności dokonane przez Kolegium w okresie, o którym mowa, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron. Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec Samorządowego Kolegium Odwoławczego ww Włocławku środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

 

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-11-20
 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2019-11-20 12:15
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-17 12:05

zawiadomienie 02-03-2021

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2021-03-02 12:08
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-02 12:10

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku

ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek

tel. +48 54 411 52 64
tel. +48 54 411 52 63

e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z siedzibą: ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kom-pro.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
  • Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa)
  • Art. 1 oraz art. 2. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku będący Administratorem Danych Osobowych, na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (RODO) Zarządzeniem  z dnia 14 września  2020 r. wyznaczył Panią Joannę Dziadkowiec Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem: e-mail: iod@kom-pro.pl

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-09-22
 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2003-07-01 00:00
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 10:52

Opis strony

redaguje Maria Wnukowska SKO we Włocławku, tel. (54) 411 52 64, e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 192020
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-21 14:09