Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na kandydatów na pozaetatowych członków kolegium 08-03-2021r.

   Prezes  Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku zawiadamia ,że w dniu 8 marca 2021r.

                       w dzienniku  "Nasz Dziennik" ukazało się ogłoszenie o konkursie na kandydatów 

                          na pozaetatowych członków SKO we Włocławku o następującej treści :  

                             " Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego   we  Włocławku  

    ogłasza konkurs na kandydatów na  pozaetatowych  członków samorządowego kolegium odwoławczego

  I. Kandydaci przystępujący do konkursu na  pozaetatowego  członka  kolegium   powinni spełniać  następujące kryteria: 

        a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z  pełni praw  publicznych, 

        b) posiadanie wykształcenia wyższego ,

       c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym, 

       d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo  popełnione z winy umyślnej,  

  II .Oferty kandydatów powinny zawierać: 

    1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu, 

    2) kwestionariusz osobowy, 

    3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, 

    4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje  zawodowe,

    5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby  konkursu.

     Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  KONKURS NA  POZAETATOWYCH CZŁONKÓW  SAMORZĄDOWEGO 

KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO 

 pod adresem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze ul.Kilińskiego 2,  87-800 Włocławek

Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia"

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przy naborze na stanowisko członka Kolegium:                                                                       
Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, że: Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z siedzibą ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kom-pro.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.                                                                                                                           1.Dane zbierane są dla potrzeb konkursu na członka Kolegium oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy/mianowaniem (podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit c RODO). Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych, aktów wykonawczych oraz art. 22' Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia konkursu. Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane tylko dane wykraczające poza zakres danych osobowych wymienionych w art. 22' Kodeksu pracy oraz w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego.                                                            2.Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania.                        3.Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.                      4.Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.                                                                                                                                                                                                           5.Dane osobowe kandydata wybranego i powołanego na stanowisko członka Kolegium oraz dokumenty wytworzone przez Komisję Rekrutacyjną będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.                                                                                                                                                                                   6.Dokumenty zawierające dane osobowe pozostałych kandydatów, po zakończeniu postępowania konkursowego będą przetwarzane- nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia konkursu a następnie zostaną odesłane lub trwale usunięte.                                  7.Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.                                                                  8.Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.                                                                                              9.Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2021-03-08 13:56
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-08 14:27

Ogłoszenie Konkurs 08-03-2021

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2021-03-08 14:52
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-08 14:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7669
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-08 14:54