Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Włocławku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Tryb postępowania przed Kolegium
Orzeczenia kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia kolegium , co do zasady, wydawane są w formie decyzji albo postanowień. Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca. Orzeczenia zapadają większością głosów.
Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. Członek składu orzekającego, który został przegłosowany, ma prawo zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia narady. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.

Kolegium orzeka w składzie trzyosobowym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub etatowy członek kolegium.

Zasady wyznaczania składów orzekających określa regulamin kolegium. Członkowie kolegium nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego są wyznaczani do składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych.

Przy orzekaniu członkowie składów orzekających kolegium są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Kontrolę orzecznictwa kolegiów sprawuje sąd administracyjny na zasadach i w trybie określonych przepisami ustawy z 30 sierpnia  2002r.- prawo  o postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi /t.j. Dz.U. 2019,poz.2325 ze zm./

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy przyjmowane są głównie w formie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia. Zgodnie z przepisami k.p.a.  i ordynacji podatkowej , odwołania i zażalenia wnosi się do SKO za pośrednictwem organu , który daną decyzję lub postanowienie wydał. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy to SKO wydało decyzję jako organ I instancji - wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do SKO /osobiście lub za pośrednictwem poczty/

Metryka

  • opublikował: Maria Wnukowska
    data publikacji: 2003-07-01 00:00
  • zmodyfikował: Maria Wnukowska
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-26 13:02

Opis strony

redaguje Maria Wnukowska SKO we Włocławku, tel. (54) 411 52 64, e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31509
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-26 13:02:56