Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
we Włocławku
 
ul. Kilińskiego 2
87-800 Włocławek

tel. +48 54 411 52 64
tel. +48 54 411 52 63
fax +48 54 411 52 62

e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z siedzibą :  ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kom-pro.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

  Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa)

 • art. 1 oraz art. 2. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora

 6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

  decyzji oraz profilowaniu. 

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu

 

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku
będący Administratorem Danych Osobowych,
na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (RODO)
Zarządzeniem  z dnia 25 maja 2018 r.
wyznaczył Pana Grzegorza Dziadkowca
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresem

e-mail: iod@kom-pro.pl

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:                                                                                                                                    Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z siedzibą ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek .

 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kom-pro.pl          w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie    art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku z siedzibą
ul. Kilińskiego 2, 87-800 Włocławek .

     Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kom-pro.pl          w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych

      Pani/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności na podstawie:

 • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

       Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na         

        podstawie przepisów prawa.

 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2003-07-01 00:00
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-26 11:41

Klauzule RODO

Metryka

 • opublikował: Maria Wnukowska
  data publikacji: 2018-08-29 12:45
 • zmodyfikował: Maria Wnukowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 14:12

Opis strony

redaguje Maria Wnukowska SKO we Włocławku, tel. (54) 411 52 64, e-mail: bip@bip.sko-wloclawek.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76249
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-06 11:06

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku

ul. Kilińskiego 2
87-800 Włocławek

Dane kontaktowe

tel. +48 54 411 52 64
tel. +48 54 411 52 63
fax +48 54 411 52 62

e-mail:  bip@bip.sko-wloclawek.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek: 730 - 1530
Wtorek: 800 - 1600

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 343384
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-03 13:29

Stopka strony